ชุดข้อสอบ สำรับทดสอบมารตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน ICT พื้นฐาน (Basic ICT literacy) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านมารตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล(ICDL)

This module will teach you the essential concepts and skills relating to the use of devices, file creation and management, networks and data security.

This module will teach you the essential concepts and skills relating to web browsing, effective information search, online communication and e-mail.

This module teaches you to use a word processing application to accomplish everyday tasks associated with creating, formatting and finishing small-sized word processing documents, such as letters and other everyday documents

This module teaches you to understand the concept of spreadsheets and to use a spreadsheet application. It will enable you to perform tasks associated with developing, formatting, modifying and using a spreadsheet, to use standard formulas and functions, and to competently create and format graphs or charts.